Kom i gang med Tereba

Du behøver ingen særlige kundskaber eller kurser for at komme i gang med at bruge Tereba. Du får adgang i løbet af højst to dage, systemet er meget brugervenligt, og der er masser af online assistance at hente, hvis du skulle komme i tvivl undervejs.

Så snart du har tastet dine data ind, bliver dine informationer publiceret til Terebas dataabonnenter, og dit arbejdsliv er blevet lidt lettere - og lidt sjovere.

Kom i gang-guide

Betingelser for at bruge Tereba

Opret bruger
Login
Brugernavn
Kodeord
Betingelser for brug af Tereba
Enhver service, der leveres af Tereba til brugeren, udføres under anførte Betingelser for brug af Tereba, som brugeren accepterer ved tilmelding og oprettelse som Tereba bruger. Brugeren tiltræder således via tilmeldingen en juridisk bindende aftale, der er indgået elektronisk mellem Tereba og brugeren.
Ansvar og generelle vilkår
Brugeren
Ved tilmelding og oprettelse som bruger i Tereba indestår brugeren for at have retten til det pågældende virksomhedsnavn, og at det oplyste CVR-nummer er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Brugeren friholder Tereba for ethvert ansvar, der måtte følge af, at brugeren ved oprettelse eller anvendelse af virksomhedsnavn krænker andres rettigheder herunder varemærkerettigheder.

Brugeren bemyndiger Scenit, der er administrator af Tereba, til at være dataansvarlig og databehandler af de informationer, bilag, fotos og lignende, der indsendes af brugeren.

Det er brugerens ansvar at sørge for, at de indsendte informationer svarer til de faktiske forhold. Brugeren skal ligeledes sørge for løbende opdatering af informationer via Tereba.

Det påhviler brugeren selv at sørge for rettigheder til samtlige af brugerens informationer, data, bilag og fotos. Eventuelle rettigheds- eller honorarkrav fra tredje part er Tereba uvedkommende. Tereba kan således ikke afkræves honorar for anvendelse af fotomateriale og lignende.

Erotisk, pornografisk, racistisk materiale og ulovligt materiale må ikke forefindes på Tereba. Ej heller materiale som i almindelighed anses for groft krænkende. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.

Brugeren er ansvarlig for sikkerhed i forbindelse med brugerens adgangskoder og profiloplysninger. Desuden er brugeren ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer i forbindelse med brugerens konto og er indforstået med omgående at give Tereba besked i tilfælde af uautoriseret brug af brugerens konto.

Fejl og mangler på brugerens internetopkobling eller problemer med browser kompatibilitet eller lignende er Tereba uvedkommende. Brugeren opfordres til at sætte sig grundigt ind i diverse systemkrav, vejledninger for brug af systemet m.m.

Såfremt Tereba konstaterer overtrædelser af brugerens ansvar som anført ovenfor, betragtes det som væsentlig misligholdelse, og Tereba kan med øjeblikkelig virkning ophæve brugerens konto og afbryde enhver forbindelse til Tereba.

Scenit
Scenit kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler, der beror på brugerens indtastningsfejl, manglende opdatering af data eller overskridelse af eventuelle frister.

Tereba bærer ansvaret for databehandling af informationer og forbeholder sig i den sammenhæng ret til at foretage rettelser i brugerens informationer for at sikre datakvalitet jævnfør retningslinjerne under ”Standarder for indtastning” og som de fremgår af diverse hjælpetekster. Tereba har ret til at slette eller erstatte informationer, som er fejlbehæftede eller på anden måde ufuldstændige

Alle rettigheder til informationer, der tilvejebringes af brugeren, tilhører brugeren. Disse informationer er således også brugerens ansvar alene.

Tereba kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Terebas ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort, eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det dokumenteres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

Tereba er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller tab, der måtte opstå som følge af, at en uautoriseret person anvender brugerens konto eller adgangskoder.
Behandling af brugerrettigheder
Brugeren
Det er brugerens ansvar at sikre, at ingen uvedkommende får mulighed for at tilgå brugerens informationer og derved foretage ændringer m.m.

Det er brugerens ansvar at instruere personer med adgang til Tereba i at beskytte de udleverede adgangskoder på forsvarlig vis.

Scenit
Scenit tildeler brugeren adgangskode og forbeholder sig ret til at forespørge om validitet. Misbrug af de tildelte adgangskoder og konto vil medføre udelukkelse af Tereba.
Garantier
Brugeren
Det påhviler brugeren selv at sikre sig, at indtastede informationer og data er valide og opdateret.

Scenit
Informationer i Tereba videregives ikke til tredjepart, medmindre det er et krav i henhold til eksempelvis lovgivning, eller det er en del af Terebas Samarbejds- eller partnerløsninger.

Tereba træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

Ved opsigelse kan Tereba levere en kopi af brugerens informationer pba. specifik udtræk/udvikling. Brugeren betaler særskilt for denne service.
Integration
Såfremt Tereba foretager eller lader foretage udvikling af integrationsmoduler, add-ons eller webservices til systemet, bærer Scenit, som administrator af systemet, ansvaret for udviklingen, udvidelsen samt følgevirkningerne heraf.
Tekniske problemer, support og pris
Tereba er forpligtet til hurtigst muligt at rette væsentlige funktionsfejl, men Scenit yder ingen garanti for, at driften af Tereba vil være uden afbrydelser og fejlfri.

Der tages backup af ændrede data hvert døgn. Tabte data vil således kunne føres tilbage til et tidspunkt før et eventuelt servernedbrud. Frembringelse af data fra backup sker på brugerens regning. Der tages dog det forbehold, at det trods herfor kan være muligt, at brugerens informationer ikke kan reetableres efter systemnedbrud.

Tereba tilstræber en oppetid på 99%. Oppetid omfatter ikke nedetid på grund af udefrakommende faktorer såsom nedbrud på internetforbindelser, eksterne webservere og software-opdatering.

Grundlæggende services, funktioner og features i Tereba for dataleverance til Tereba datamodtagere er gratis at benytte for de tilmeldte brugere, hvis andet ikke fremgår eller er aftalt. Ønsker brugeren at modtage data til brug for eks. egen hjemmeside er dette muligt ved, at indgå et Powered by Tereba abonnement.
Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlige overfor hinanden, hvis der foreligger force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald af nøglepersoner, EDB-virus i programmet, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for en parts kontrol.
Rettigheder
Tereba er bygget på platformen Ajour CMS fra ITIDE A/S, som har den grundlæggende ophavsret til alle Ajour CMS relaterede kildekoder, databaser og systemer.

Scenit har rettigheder til design, koncept samt grundlæggende indhold og data.

Version 1.2 (Januar 2015)