Kom i gang med Tereba

Du behøver ingen særlige kundskaber eller kurser for at komme i gang med at bruge Tereba. Du får adgang i løbet af højst to dage, systemet er meget brugervenligt, og der er masser af online assistance at hente, hvis du skulle komme i tvivl undervejs.

Så snart du har tastet dine data ind, bliver dine informationer publiceret til Terebas dataabonnenter, og dit arbejdsliv er blevet lidt lettere - og lidt sjovere.

Kom i gang-guide

Betingelser for at bruge Tereba

Opret bruger
Login
Brugernavn
Kodeord
Ansvar og generelle vilkår
Brugeren
Ved tilmelding og oprettelse som bruger i Tereba indestår brugeren for at have retten til det pågældende virksomhedsnavn, og at det oplyste CVR-nummer er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Brugeren friholder Tereba for ethvert ansvar, der måtte følge af, at brugeren ved oprettelse eller anvendelse af virksomhedsnavn krænker andres rettigheder herunder varemærkerettigheder.

Brugeren bemyndiger Scenit, der er administrator af Tereba, til at være dataansvarlig og databehandler af de informationer, bilag, fotos og lignende, der indsendes af brugeren.

Det er brugerens ansvar at sørge for, at de indsendte informationer svarer til de faktiske forhold. Brugeren skal ligeledes sørge for løbende opdatering af informationer via Tereba.

Det påhviler brugeren selv at sørge for rettigheder til samtlige af brugerens informationer, data, bilag og fotos. Eventuelle rettigheds- eller honorarkrav fra tredje part er Tereba uvedkommende. Tereba kan således ikke afkræves honorar for anvendelse af fotomateriale og lignende.

Erotisk, pornografisk, racistisk materiale og ulovligt materiale må ikke forefindes på Tereba. Ej heller materiale som i almindelighed anses for groft krænkende. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.

Brugeren er ansvarlig for sikkerhed i forbindelse med brugerens adgangskoder og profiloplysninger. Desuden er brugeren ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer i forbindelse med brugerens konto og er indforstået med omgående at give Tereba besked i tilfælde af uautoriseret brug af brugerens konto.

Fejl og mangler på brugerens internetopkobling eller problemer med browser kompatibilitet eller lignende er Tereba uvedkommende. Brugeren opfordres til at sætte sig grundigt ind i diverse systemkrav, vejledninger for brug af systemet m.m.

Såfremt Tereba konstaterer overtrædelser af brugerens ansvar som anført ovenfor, betragtes det som væsentlig misligholdelse, og Tereba kan med øjeblikkelig virkning ophæve brugerens konto og afbryde enhver forbindelse til Tereba.

Scenit
Scenit kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler, der beror på brugerens indtastningsfejl, manglende opdatering af data eller overskridelse af eventuelle frister.

Tereba bærer ansvaret for databehandling af informationer og forbeholder sig i den sammenhæng ret til at foretage rettelser i brugerens informationer for at sikre datakvalitet jævnfør retningslinjerne under ”Standarder for indtastning” og som de fremgår af diverse hjælpetekster. Tereba har ret til at slette eller erstatte informationer, som er fejlbehæftede eller på anden måde ufuldstændige

Alle rettigheder til informationer, der tilvejebringes af brugeren, tilhører brugeren. Disse informationer er således også brugerens ansvar alene.

Tereba kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Terebas ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort, eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det dokumenteres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

Tereba er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller tab, der måtte opstå som følge af, at en uautoriseret person anvender brugerens konto eller adgangskoder.